×
×

0

0

Showing 2 of 2 Results

AEM Water/Methanol Injection สำหรับ NA 1.15 Gallon 30-3350
AEM Water/Methanol Injection สำหรับ NA 1.15 Gallon

23,000.00 - 22,500.00 บาท

sku: 30-3350
WATER/METHANOL INJECTION KIT การใช้งาน Water/Methanol injection ทำงานโดยการนำเอาความร้อนออกจากห้องเผาไหม้ โดยน้ำ/เมทานอลผสมรวมกันเปลี่ยนจากของเหลวเป็นไอ ซึ่งใช้คุณสมบัติของน้ำและเมทานอลที่มีความร้อนแ...

AEM Water/Methanol Injection 1.15 Gallon Kit 30-3300
AEM Water/Methanol Injection 1.15 Gallon Kit

24,900.00 - 23,000.00 บาท

sku: 30-3300
WATER/METHANOL INJECTION KIT การใช้งาน Water/Methanol injection ทำงานโดยการนำเอาความร้อนออกจากห้องเผาไหม้ โดยน้ำ/เมทานอลผสมรวมกันเปลี่ยนจากของเหลวเป็นไอ ซึ่งใช้คุณสมบัติของน้ำและเมทานอลที่มีความร้อนแ...

×

ติดต่อ